ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.     Αρχή του προγράμματος είναι η ενότητα των Αρχιτεκτονικών σπουδών, εννοούμενη ως σύνθεση της αρχιτεκτονικής παιδείας σε όλες τις κλίμακες του χώρου και σε όλο το φάσμα του σχεδιασμού ανασχεδιασμού.

 

Οι σπουδές στο τμήμα Αρχιτεκτόνων καλύπτουν, με την παραπάνω έννοια, τις περιοχές του Αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού, του Πολεοδομικού και Χωροταξικού σχεδιασμού, του Σχεδιασμού τοπίου και Περιβάλλοντος, και της Συντήρησης και Αποκατάστασης.

2.     Η ενότητα των Αρχιτεκτονικών σπουδών, στο σύγχρονο γνωστικό πλαίσιο, απαιτεί την συστηματική ανάπτυξη της παρεχόμενης από το Τμήμα εκπαίδευσης σε ένα εκτεταμένο φάσμα τομέων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης. Η έκταση αυτή θέτει ως κεντρικό ζήτημα των σπουδών την σχέση θεωρίας και σχεδιασμού.

      Αρχή του προγράμματος είναι η Ενότητα Θεωρίας και Σχεδιασμού σε όλη την έκταση των   

      σπουδών. Υπό την γενική αυτή έννοια, ο όρος «σχεδιασμός» αναφέρεται στη διαφορετική κατά

      σχεδιαστική πρακτική- συνάρτηση σχεδίου και προγραμματισμού.

3.     Το προηγούμενο πρόγραμμα συνέβαλε αποφασιστικά στην γενίκευση της ελευθερίας της 

      διδασκαλίας στο σύνολο των μελών του διδακτικού σώματος. Στο νέο πρόγραμμα η Ελευθερία των Σπουδών, ως ιδιαίτερη αρχή που αντιστοιχεί  στο φοιτητικό σώμα, συμπληρώνει την Ελευθερία της Διδασκαλίας. Η συμπλήρωση έχει την έννοια του αμοιβαίου σεβασμού.

     Η Εκπαιδευτική Ελευθερία, ως ελευθερία της διδασκαλίας και των σπουδών με την προηγούμενη έννοια, αποτελεί θεμελιώδη αρχή του νέου προγράμματος. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε φορέα παρέμβαση στην παρεχόμενη από το Τμήμα εκπαίδευση είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της Εκπαιδευτικής Ελευθερίας.

4.     Η συνύπαρξη της εκπαιδευτικής ελευθερίας με τον προγραμματισμό, που είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση της ενότητας των αρχιτεκτονικών σπουδών, αποτελεί ιδιαίτερη φροντίδα του νέου προγράμματος. Χωρίς αυτήν, ή ο προγραμματισμός θα καταργήσει την ελευθερία ή η ελευθερία θα καταστρέψει τον προγραμματισμό. Αίτημα στην κατεύθυνση  αυτή, είναι το μέτρο στη σχέση ανάμεσα στην προγραμματική ευθύνη και την διδακτική ευθύνη.

      Την προγραμματική ευθύνη έχει το διδακτικό – φοιτητικό προγραμματικό σώμα αποτελούμενο

      από την εισηγητική Επιτροπή Σπουδών και την αποφασιστική Προγραμματική Γενική      Συνέλευση. Η προγραμματική ευθύνη περιλαμβάνει τον ορισμό των θεματικών περιοχών του  προγράμματος, τον επιμερισμό τους σε θεματικές ενότητες, και την κατανομή των   προτεινόμενων μαθημάτων σε αυτές.

     Την διδακτική ευθύνη έχει το διδακτικό σώμα αποτελούμενο από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Η διδακτική ευθύνη περιλαμβάνει τον ορισμό του περιεχομένου των μαθημάτων στο πλαίσιο του σεβασμού της ελευθερίας των σπουδών.

5.   Για την υλοποίηση των σκοπών και στόχων του προγράμματος στο πλαίσιο των προηγούμενων αρχών είναι αναγκαίος ο συντονισμός των μαθημάτων.

Ο συντονισμός δεν είναι ευθύνη ενός ιδιαίτερου συντονιστικού οργάνου, αλλά του σώματος που έχει την διδακτική ευθύνη. Η διδακτική ευθύνη περιλαμβάνει τόσο την ευθύνη της διδασκαλίας όσο και την ευθύνη του συντονισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή, και σύμφωνα με τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών σε επί μέρους εκπαιδευτικά προγράμματα, συγκροτούνται συντονιστικές συνελεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού κατά εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι του φοιτητικού σώματος.

 

 

Γενικός σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της συνθετικής ικανότητας στο πλαίσιο της ενότητας των σπουδών και στο πνεύμα της ενότητας θεωρίας και σχεδιασμού.

Ποοετοιμασία μαθητών στα ειδικά μαθήματα γραμμικού και ελευθέρου σχεδίου για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Υπευθυνη σπουδών:
ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 89
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ
17672
210 9520202
6944 533932
atsxedio@yahoo.com
Υλοποιήθηκε από Webnode